ŻALECKI

Nazwisko utworzone formantem -ecki od nazwy miejscowej Żale w byłych powiatach: łęczyckim, ostrowskim, bielskim i innych, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 731. Por. także apelatyw żalać się ‘żałować’, M. Czaplicka-Niedbalska, Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II połowy XV wieku do I połowy XVIII wieku, Bydgoszcz 1996 s. 438.