ŻEBROWSKI

Nazwisko[1] utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Żebrowo w byłym powiecie olkuskim. Por. też Żebry – nazwa kilkunastu miejscowości na terenie całego kraju, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 754. Ewentualnie od apelatywów żebro, żebrać, J. Mączyński, Nazwiska Łodzian (XV-XIX wiek), Łódź 1970 s. 223. Nazwę Żebrowski odnotowuje już Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki 1965-1981 t. IV s. 540, VI s. 449.


[1] Żebrowski herbu JasieńczykK. Niesiecki, Herbarz polski, t. I-X, Lipsk 1839-1846X s. 143.