ŻELASKOWSKI

Nazwisko utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Żelaskowo w byłym powiecie gnieźnieńskim. Por. też Żelazkowo w byłym powiecie horeckim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XIV s. 762, Żelazków w byłym powiecie kaliskim, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1880, t. XV 2 s. 724, Żelazki na terenie dawnych Prus Wschodnich, W. Chojnacki, Słownik polskich nazw miejscowości w b. Prusach Wschodnich i na obszarze b. wolnego miasta Gdańska wg stanu z 1941 roku, Poznań 1946 s. 69. Nazwisko można też uznać za pochodzące od apelatywu  żelazko < żelazo, przenośnie też ‘miecz’, powodem odniesienia tego do człowieka mogły być przedmioty z żelaza wytwarzane przez niego lub cechy charakteru, por. także nazwę miejscową Żelazno, E. Breza, Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej, Gdańsk 1986 s. 237.