ŻELEWSKI

Nazwisko utworzono przyrostkiem –ski od nazwy miejscowej Żelewo, odnotowanej na terenie byłego powiatu wejherowskiego, niedaleko granicy pomerańskiej – zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIV, s. 767. Nazwisko można też wywodzić od nazwy osobowej Żelek to od staropolskich imion dwuczłonowych z pierwszym członem Żeli, np. Żeli-bor, Żeli-mysł (zob. M. Malec, Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imion dwuczłonowych, Wrocław – Warszawa  – Kraków 1982, s. 62). Formy Żelek, Żelko odnotowuje już Słownik staropolskich nazw osobowych (t. VI s. 360). Por. też żele ‘talerz, bęben z dzwoneczkami jako narzędzie muzyczne’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. VIII, s. 706).