ALEXANDER

Nazwisko równe imieniu chrześcijańskiemu Aleksander, to z greckiego άλέξω ‘odganiać, odpierać, bronić przed czymś’ i άνήρ ‘mężczyzna, człowiek’, zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2 Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, opr. M. Malec, Kraków 1995 s. 6. Herbarz Bonieckiego (t. I s. 29) wymienia nazwisko Alexander. Według Słownika nazwisk współcześnie używanych (t. I s. 28, 31) w 1990 r. w Polsce mieszkały 873 osoby o nazwisku Aleksander i 19 o nazwisku Alexander 19 Ol 1. Por. ALEX.