ANUTTA

Nazwisko spolonizowane formantem -a od staropruskiej nazwy osobowej *Anŭtē, por. staropruskie ane ‘starucha’ z sufiksem -ut. Por. pruską nazwa osobowa Anneyde, zanotowaną w 1328 r. w okręgu Lidzbarka R. Trautmann, Die altpreußischen Personennamen, 2. Umveränderte Auflage, Göttingen 1974 s. 12. Może to być również niemieckie nazwisko Anhut z zanikiem H i polszczącym formant -a.