BARBUTOWSKI

Prawdopodobnym źródłem nazwiska Barbutowski wydaje mi się barbuta < barbuto, włoskie ‘brodacz’, przenośnie tak określano rodzaj hełmu, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbuta, por. łacińskie określenie barbatus ‘brodaty’. Przypuszczalnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do wyglądu – jeśli urzędnik posługiwał się łaciną (dotyczyło to wielu kancelistów), to mógł zapisać polskiego Brodacza określając go mianem Barbuto lub tym podobnym, potem ta nazwa mogła się utrwalić i ulec spolszczeniu przez dodanie przyrostka –owski.