CHORCHOS

Chorchos można uznać za spolszczoną graficznie i słowotwórczo formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Horch. Pochodzi ona od czasownika horchen ‘słuchać, podsłuchiwać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 311.