CIECIELĄG

 

Zdaniem wybitnego badacza nazwisk, K. Rymuta, nazwisko Ciecieląg to forma pochodna od ciecia/ciemcia – w języku dziecinnym ‘kot; zabawka, coś ładnego’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 93. Inną możliwością interpretacyjną jest uznanie za podstawę nazwiska nazwy osobowej Ciecie, pochodzącej od prasłowiańskiego *teta ‘ciotka’, zob. Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 36.