CIKACZ

Nazwisko Cikacz wywodzi się od gwarowego czasownika cikać, czyli ‘wydawać odgłos skrzypiący lub piszczący’, por. też cikawy ‘sprytny, dowcipny, roztropny’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 98, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 337.