CINIECKI

Nazwisko Ciniecki można wywodzić od czasownika cinać, czyli ‘ciąć’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 337. Mogło to być pierwotnie przezwisko kogoś, kto wykonywał takie czynności w pracy, np. drwala.