CZERLONEK

Pochodzenie nazwiska Czerlonek można łączyć z rzeczownikiem czara, czyli ‘puchar, czasza, kielich’, ale też ‘misa’, stanowiącej przypuszczalnie podstawę podobnej nazwy, tzn. Czarlina, zob. Aleksandra Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7 Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków 2002, s. 41, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 270. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Czerlonek