DEMPC

Nazwę osobową Dempc uznaje się za pomorską formę pochodną od prasłowiańskiego czasownika *depati ‘uderzać, bić’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 132.