DULSKI

Nazwę osobową Dulski odnotowano wcześnie – już w 1565 roku, to forma odmiejscowa, za której podstawę uznaje się nazwy typu Dół, Dolsk, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 141. Jednak bardziej prawdopodobne jest pochodzenie wprost od nazwy miejscowej Dulsk, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 217, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/217 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 149) odnotowuje kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko: Dulskich herbu Gryzima, Kotwicz, Ostoja, Pogoń Litewsaka, Poraj, Przegonia, Sas.