DYWICKI

Nazwisko Dywicki przypuszczalnie pochodzi od nazwy miejscowości Dywity, sufiks –ski kiedyś zmiękczał poprzedzające głoski, więc proces nazwotwórczy wyglądał tak: Dywit- + -ski > Dywitski > po uproszczeniu grupy spółgłoskowej Dywicki. B. Mossakowska (Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego, Gdańsk 1993 s. 32) odnotowuje to nazwisko, zapisane w formie Diwicki, w 1667 roku. Ciekawy wywód na temat nazwy Dywity jest zawarty w tej publikacji: http://grodziska.eu/books/warmia_znana_i_nieznana_1.pdf (s. 12 i następne).