FOJUT

Nazwę osobową Fojut uznaje się za formę zgermanizowaną, pochodną od słowiańskiej podstawy Woj-, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 198, ta zaś pochodzi od określeń woj ‘wojownik’.