FRANOWICZ

Podstawę nazwiska Franowicz stanowi imię Franciszek > Fran + patronimiczny sufiks –owicz > Franowicz. Imię pochodzi od łacińskiego franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’, która to nazwa z kolei pochodzi od germańskiego frank/franco ‘wolny, wolno urodzony’, zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 104. Formy kończące się na –icz były popularne na Kresach, ale nie można na ich podstawie określić przynależności danej rodziny do określonej klasy społecznej.