GANOWSKI

Nazwisko Ganowski uznaje się za formę pochodną od czasownika ganić,czyli: 1. wytykać albo przypisywać wady, przedstawiać z ujemnej strony, potępiać, 2. ganić wyrok sądowy = nie zgadzać się nań, apelować, 3. psuć, paskudzić, por. też gana ‘przygana’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 216, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 801. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 177) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Ganowski vel Ganiewski herbu Paprzyca, 1650 r., powiat łomżyński, województwo mazowieckie, chełmińskie.