GOSPODARSKI

Nazwisko Gospodarski pochodzi od przymiotnika gospodarski, ten zaś od rzeczownika gospodarz (gospodarski = należący do gospodarza), por. też nazwę miejscową Gospodarz, odnotowaną na terenie powiatu łódzkiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, s. 743, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/743