HYTKOWSKI

Nazwisko Hytkowski, w innym wariancie ortograficznym Chytkowski, można wywodzić od czasownika chwytać, w formie gwarowej chytać, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 90. Inną koncepcją jest uznanie go za pochodzące od hytko, czyli ‘prędko’, zob. zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 70 i przyznaję, że hytko wydaje mi się bardziej prawodpodobną podstawą. Nazwę Hytkowski odnotowano w Wielkopolsce w 1782 roku, zob. A. Cieślikowa (red.), Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. II H-Mą, Kraków 2009, s. 76.