KICKA

Można wywodzić nazwisko od czasownika kicać, czyli ‘skakać z przysiadem do ziemi’ lub od imienia Kilian, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 393. Jeszcze inną możliwością jest uznanie nazwiska za formę żeńską nazwiska Kicki, to zaś pochodzi od nazwy miejscowej Kiki (m.in. Wielkopolska, sieradzkie, gmina Wodzierady), zob. Zofia Kaleta (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 3. Odmiejscowe nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 74. Nazwę osobową Kicki odnotowano przed 1500 roku, zob. Słownik staropolskich nazw osobowych, t. II, s. 570. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 294) odnotowuje Kickich herbu Godzięba (< Kiki, pow. łaski, woj. sieradzkie), herbu Gozdawa (< Kitki, pow. przasnyski, ziemia ciechanowska), herbu Gryf (< Kików, pow. turecki, woj. kaliskie), vel Kiczki herbu Kietlicz.