KOŁAKOWSKI

Nazwisko Kołakowski pochodzi od nazwy miejscowości Kołaki, występującej w kilku powiatach: ciechanowskim, mławskim, łomżyńskim, szczuczyńskim, olsztyńskim, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/271, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, s. 271. Nazwę osobową Kołakowski odnotowano bardzo wcześnie – już w 1440 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 427. Jan Siwik, Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 315 odnotowuje kilka rodów Kołakowskich, noszących różne herby: Kościesza, Ogończyk, Tępa Podkowa, Trąby.