KORDYL

Nazwisko Kordyl pochodzi od imienia Kordula, notowanego w Polsce od XV wieku, jego podstawę stanowi łacińskie cor, cordis ‘serce’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 440. Święta Kordula była męczenniczką, towarzyszką św. Urszuli, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Kordula