KORFEL

Nazwisko Korfel można wywodzić od litewskiej nazwy osobowej Karvẽlis (od której pochodzą też formy Korvel, Korwel, Korwell, Korwiel), ta zaś pochodzi od rzeczownika karvlis, czyli 'gołąb (łac. Columba)', zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 184. Mniej prawdopodobny jest związek z rzeczownikiem korbel, czyli: 1. przyrząd do łowienia raków, 2. koziołek stawiany w piecu do oparcia rożna (słowo pochodzi od niemieckiego Körbel), 3. staropolskie określenie kubka, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 473, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 439.