KRELICH

Potencjalną podstawę nazwiska Krelich stanowi niemiecka nazwa osobowa Krall, pochodząca od określenia kral/kraul ‘kędzierzawy’ lub czeski rzeczownik kral ‘król’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 458. Bardziej prawdopodobny wydaje się jednak związek genezy nazwiska z rzeczownikiem krella ‘widełki z zakrzywionymi zębami’, por. niemieckie krellen ‘drapać, chwytać paznokciami, pazurami’, zob. Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 127.