MAJOR

Nazwa osobowa Major pochodzi od określenia major, ‘stopień oficerski w wojsku’, to od łacińskiego maior ‘większy’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 56. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 425)wymienia dwie szlacheckie rodziny noszące to nazwisko – Majot vel Tarnowski herbu Leliwa, Major vel Ligęza herbu Półkozic.