MARZĘDA

Nazwisko Marzęda można uznać za wariant ortograficzny nazwy osobowej Mażęda, uznawanej za pochodną od czasownika mazać ‘smarować, namaszczać, nacierać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 78. Innym tropem jest uznanie za podstawę nazwiska starej – odnotowanej już przez Słownik staropolskich nazw osobowych (t. III, s. 414) nazwy Marzęta, pochodzącej od imienia Marcin, zob. Aleksandra Cieślikowa (red.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 7 Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staopolskiej antroponimii, Kraków 2002, s. 382.