MYDLAK

Uznaje się, że nazwisko Mydlak pochodzi od rzeczownika mydło, czyli: 1. chemicznie sole kwasów tłuszczowych o wysokim ciężarze cząsteczkowym oraz sole kwasów żywicznych, 2. piana na koniu, 3. gra towarzyska, 4. nic, figa, 5. w dominie połówka kamienia na której nie ma żadnego oczka, 6. w grze – pomyłka, krewa, por. też mydłować: 1. pudłować, chybiać, 2. (o charcie) goniąc za zwierzyną pozostawać z tyłu za innymi psami, zob. tzw. Słownik warszawski, t. II, s. 1082. Nazwisko można także wywodzić wprost od rzeczownika mydlak, który oznaczał: 1. ziemię ilastą, towarzyszącą niekiedy rudzie żelaznej i zupełnie do niej podobną, lecz po wyschnięciu odpadającą, 2. miękką część kamienia od ziemi, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 972. O nazwisku Mydlak zob. też tutaj: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/9661