NAPERTY

Przypuszczalną podstawę nazwiska stanowi czasownik napierać, czyli ‘pchać, naciskać, nalegać na kogoś, przynaglać, żądać czegoś gwałtownie’ < na + *pierać < przeć, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 137, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 121, 135.