OLICHWIERCZUK

Podstawę nazwiska stanowi imię Olefir, używane w Kościele prawosławnym i pochodzące od greckiego Eleuthérios, to od eleútheros ‘wolny’, ale też ‘zachowujący się jak wolny człowiek’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 178, M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, s. 101.