PAWLATA

Nazwisko Pawlata uznaje się za formę pochodną od imienia Paweł. Jego podstawę stanowi łaciński przymiotnik paulus ‘mały, niski’ (zob. m.in. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 229).