PAWLIKOWSKI

Prawdopodobną podstawę nazwiska Pawlikowski stanowi nazwa miejscowa Pawlikowice, nosi ją kilka wsi, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 218, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/902, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/903 . Nazwisko Pawlikowski można wywodzić od też nazwy osobowej Pawlik. Pawlik jest formą pochodną od imienia Paweł. Jego podstawę stanowi łaciński przymiotnik paulus ‘mały, niski’ (zob. m.in. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 229). Nazwę osobową Pawlik odnotowano na terenie Polski bardzo wcześnie – już w 1212 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 217. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 543) odnotowuje Pawlika vel Janickiego herbu Rola i Pawlika vel Gwozdeckiego herbu Sas, 1700 r., powiat kołomyjski, województwo ruskie. Więcej na temat nazwiska Pawlikowski zob. tutaj: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/id/1321