PERNAL

Formę Pernal można wywodzić od rzeczownika pern ‘gatunek małży’ lub  od niemieckiej nazwy osobowej Pern, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 224.