PLAK

Nazwisko Plak uznaje się za formę pochodną od czasownika płakać, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 252. Być może pierwotnie było to przezwiskowe określenie osoby skłonnej do płaczu.