POZNOWICZ

Pochodzenie nazwiska Poznowicz łączy się ze staropolskim poździe ‘późno’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 289.