PTACH

Nazwisko Ptach pochodzi od staropolskiego ptach, czyli ‘ptak’, rzeczownik ten oznaczał oczywiście ‘gatunek zwierzęcia’, ale też m.in. rodzaj gry towarzyskiej i gatunek orła, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 421. Słowo to jest ogólnosłowiańskie, pochodzi od praindoeuropejskiego *pōṷ ‘mały, szczupły’, często określającego młode zwierzęta, ptaki, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 502.