PYSZCZ

Nazwę osobową Pyszcz odnotowano już w 1569 roku, uznaje się ją za formę pochodzącą od rzeczownika pysk, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 326.