RODZIM

Nazwisko Rodzim utrwaliło dawną formę odmiany przymiotnika, tzw. rzeczownikową (w odmianie złożonej, zaimkowej odpowiednikiem jest „rodzimy”). Słowo pochodzi od czasownika rodzić i oznaczało: 1. znajdujący się w przyrodzie w stanie czystym, samorodny, 2. swojski, naturalny, ojczysty, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 550.