SASINOWSKI

Nazwisko Sasinowski można uznać za utworzone formantem -ski od nazwy miejscowej Sasino – wieś i dobra rycerskie w Pomeranii lub Sasiny – wieś w byłym powiecie bielskim, sioło i dobra w byłym powiecie brzeskim, por. też Sasin - terytorium staropruskie, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X s. 330. Pochodzenie nazwiska można też wiązać z pruską nazwą osobową Sassin, nazwą etniczną Sasin ‘Sas’ i imieniem wschodniosłowiańskim Sasin, cerkiewne Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lila’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 399. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 644) odnotowuje dwie szlacheckie rodziny o tym nazwisku: Sasinowskich herbu Sas i Sasinowskich herbu Jastrzębiec.