SEWERIN

Podstawą jest łacińskie imię Severinus, utworzone przyrostkiem –inus od Severus, to zaś pochodzi od łacińskiego Severus < severus ‘surowy, poważny’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 411.