SOCKI

 

Socki to stara nazwa osobowa, odnotowano ją już przed 1500 r. (zob. Słownik staropolskich nazw osobowych, t. V, s. 142), wywodzi się ją od określenia socki, czyli ‘sołtys’(por. rosyjskie sotskij) lub od nazwy miejscowej Soce (białostockie, gmina Narew), zob. Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 282, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 458, https://pl.wikipedia.org/wiki/Soce