SOPOLIŃSKI

Nazwisko Sopoliński uznaje się za formę pochodną od rzeczownika sopel, czyli: 1. ciecz zmarzła lub stężała w formie wydłużonej i spiczastej, zwieszającej się ku dołowi, 2. z zamku, w kłódce – trzpień, w który klucz wchodzi, por. także sopi(a)łka ‘fujarka, piszczałka’, zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 267. Potencjalną podstawę nazwiska stanowi także nazwa miejscowa Sopel, która wystąpiła na terenie byłego powiatu łowickiego i wieluńskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 75, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/75