STOŚ

Nazwisko Stoś można wywodzić od czasownika stojać = stać lub imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 487. Nazwisko może także być formą spolszczoną: Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 679) w jednym z haseł pisze: „Stoś baron czeski 1701 (…) herbu Stosz czyli Łękno”, dalej w haśle Stosz „Stoss vel Kaunic, v. Stosch, v. Stoś v. Stosz baron czeski (…) hrabia pruski (…) Rodzina od dawna osiadła na Śląsku, wg Ostrowskiego i podań pochodziła z Chorwacji, skąd przeszła do Czech, Moraw i Śląska. W Czechach Stoszowie znani byli już w XII wieku, na Śląsku przybrali nazwisko Kaunic, od dóbr Kunic (…)”.