STPICKI

nazwisko Stpicki uznaje się za pochodne od nazwy miejscowej Stpice, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 490 – Rymut wskazuje jako źródło nazwiska nazwę miejscową Stpice w ciechanowskim, gmina Świercze-Koty. W modelu słowotwórczym nazwisk odmiejscowych przyjmuje się, że nazwiska – jako późniejsze – pochodzą od nazw miejscowości, a nie nazwy miejscowości od nazwisk. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 379, zob. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/379, wymienia także inną potencjalną podstawę nazwiska, tzn. miejscowość Stpica w powiecie chełmskim. Nazwy miejscowości można wywodzić od rzeczownika stpica, który oznaczał ‘czoło, front wojska’, ale też ‘szczyt budynku’, por. prasłowiańskie *stъpica ‘kij, oścień, szprycha’ i niemieckie spitze ‘ostre zakończenie czegoś, ostrze, wierzchołek’, zob. Aleksandra Cieślikowa (opr.), Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 1. Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000, s. 289.