STUDNICKI

Nazwisko Studnicki można wywodzić od rzeczownika studnia > nazwa osobowa Studnic > Studnicki. Pierwotnie może było to przezwiskowe określenie kogoś, kto kopał studnie albo mieszkał w pobliżu studni. Por. też nazwę miejscową Studnie, powiat kozienicki, gmina Bobrowniki, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 496 http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/496 Pierwotnie słowo studnia oznaczało ‘zimne, chłodne miejsce’ > ‘zimne źródło, miejsce, skąd wydobywa się zimna woda’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 585.