TOKARCZUK

Nazwisko Tokarczuk można wywodzić od nazwy zawodu – tokarz. Tym mianem określano kiedyś, podobnie jak współcześnie, rzemieślnika zajmującego się toczeniem, obrabianiem na tokarni, formowaniem na tokarce, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 76. Podstawę tego rzeczownika stanowi czasownik toczyć, którey mógł również pełnić rolę bezpośredniej podstawy wspomnianego nazwiska. Sufiks –uk wskazuje na kresowe pochodzenie nazwiska.