TWORKOWSKI

Nazwę osobową Tworkowski odnotowano bardzo wcześnie – już w 1387 roku, to forma odmiejscowa, wywodzi się ją od nazwy Tworkowo, Tworków, Tworki lub tym podobnych, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 631, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, s. 686 i następne, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/686. Wspomniane nazwy miejscowe można wywodzić od czasownika tworzyć, czyli: 1. dawać byt komu, czemu, stwarzać, 2. zmyślać, składać, układać, 3. kształtować, urabiać, 4. robić, pracować koło pszczół, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 180. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 726) wymienia kilka szlacheckich rodzin noszących to nazwisko, mianowicie Tworkowskich: vel Krawarskich herbu Odrowąż, vel Dąbrowskich herbu Ossorya, vel Wielogłowskich herbu Starykoń, vel Hammerstein herbu własnego.