ZABŁOCKI

Zabłocki to przypuszczalnie pierwotnie forma odmiejscowa. Za jej podstawę uznaje się nazwę miejscową Zabłocie < zabłocie < za + błoto, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 714-715. Por. też Zabłoć i inne podobne nazwy miejscowe, których wyliczenie można znaleźć tu: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/184 Nazwa osobowa Zabłocki została odnotowana już w 1389 r., zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s.714. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 769) wymienia następujące rody noszące to nazwisko, m.in. herbu Białynia, herbu Illoria, herbu Lubicz, herbu Łada, herbu Łuk, herbu Sulima.