ZARYCHTA

Nazwę osobową Zarychta odnotowano już w 1437 roku, pochodzi od czasownika zarychtować ‘przygotować, nastawić’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 255.