ZAWALSKI

Nazwisko Zawalski ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. zawał, staropolskie zawała ‘zawalenie się’, 2. zawalać, czyli ‘zanieczyścić’, 3. zawalić, czyli: a) zarzucić ciężarem, przytłoczyć, b) zabrać miejsce, zalec, c) zasypać, zarównać, 4. nazwę miejscową Zawale, którą nosiło kilka miejscowości z różnych miejsc Polski, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/483, zob. Słownik języka polskiego, tzw. warszawski, t. VIII, s. 332, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 728. Najbardziej prawdopodobnym źródłem nazwiska jest ostatnia wymieniona podstawa, czyli nazwa miejscowa. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 777) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Zawalski, 1650 r., Zawale, powiat żydaczowski, województwo ruskie.